Handreiking

[et_pb_section][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Tekst” background_layout=”light” text_orientation=”left”]

HANDREIKING AAN OUDERS/ VERZORGERS EN LEERLINGEN

 

INLEIDING

Zoals elke instelling kent ook de Muziek- en Dansschool Heiloo een aantal spelregels. Van de leerlingen en van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat ze hiervan op de hoogte zijn. Hieronder treft u deze spelregels samengevat aan.

IN- EN UITSCHRIJVING

Inschrijving vindt plaats door volledige invulling en ondertekening van het inschrijfformulier dat verkrijgbaar is op de administratie of te downloaden via onze site: www.muziekendansschoolheiloo.nl. Deze inschrijving is doorlopend, d.w.z. geldt voor het gehele cursusjaar en de daaropvolgende jaren of voor het totaal aantal lessen van een (kort)lopende cursus of workshop.

Uitschrijving vindt plaats door middel van een schriftelijk verzoek daartoe bij de administratie, uiterlijk vòòr 1 juni van het lopende cursusjaar. Indien dit verzoek wordt gedaan ná 1 juni, maar vòòr de eerste les van het nieuwe cursusjaar, is nog 1 maand lesgeld verschuldigd.

BETALING

Betaling van het verschuldigde cursusgeld vindt in principe plaats via automatische incasso. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of deze automatische incasso plaatsvindt in één keer of in tien gelijke termijnen. De termijnbetalingen kunnen alleen per incasso worden geïncasseerd. De termijnen lopen van september t/m juni.

FACTUUR

Indien u geplaatst bent voor de door u gekozen activiteit, ontvangt u van ons een factuur. De termijnen en vervaldata zoals vermeld op de factuur zijn bindend. Door de termijnbetaling is het mogelijk dat kleine afwijkingen ontstaan in het totaalbedrag.

Als u uw betalingsverplichtingen niet nakomt dan wordt, na aanmaningen en ingebrekestelling, de inning van de openstaande factuurbedragen verhoogd met alle incassokosten ter invordering, aan de deurwaarder overgedragen. Bij een betalingsachterstand worden inschrijvingen voor andere cursussen niet in behandeling genomen. Ook kan de deelnemer de toegang tot de lessen/ cursussen worden ontzegd.

KORTINGSREGELING

Indien uit een gezin meerdere kinderen – tot 21 jaar – jaarcursussen volgen, wordt korting gegeven op het cursusgeld. Elk tweede en volgend kind krijgt automatisch een korting van 5 % van het laagste tarief. U hoeft hier niets voor te doen of in te vullen, dit gaat geheel automatisch.

AANSCHAF MUZIEKINSTRUMENT

Muziekinstrumenten worden door de leerlingen in overleg met de docent zelf aangeschaft.

VERHINDERING LESSEN

Bij verhindering van een docent wegens ziekte of anderszins noodzakelijke afwezigheid worden de leerlingen hiervan per mail op de hoogte gesteld. Daarnaast komt er een bericht op het informatiebord in de hal bij de entree.

Bij verhindering van een leerling door ziekte of anderszins ontvangen wij graag tijdig bericht hierover. Dit kan van 9.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur bij de administratie.

RESTITUTIE LESGELD

Wanneer per cursusjaar meer dan twee van de geplande lessen geen doorgang hebben gevonden, kan in een aantal gevallen restitutie van lesgeld plaatsvinden.

Deze gevallen zijn:

  1. wegens ziekte of anderszins noodzakelijke afwezigheid van een docent
  2. door calamiteiten aan de kant van de Muziek- en Dansschool
  3. wegens langdurige ziekte van een leerling, in het geval men de afwezigheid wegens ziekte tijdig heeft gemeld aan de administratie of aan de docent.

Om voor restitutie in aanmerking te komen dient men vòòr het einde van het cursusjaar een schriftelijk verzoek daartoe in bij de directie.

Over de eerste twee vervallen lessen (in geval drie gerekend vanaf de meldingsdatum) vindt geen restitutie plaats.

De lessen van korte cursussen of workshops worden in geval van verhindering door de docent in overleg met de cursisten, en indien mogelijk, op een ander tijdstip ingehaald.

LESMATERIAAL

Behalve het instrument heeft de leerling voor de lessen een schrift of multoband nodig, waarin de docent (onder meer) de huiswerkopdrachten noteert. Daarnaast wordt in overleg met de docent lesmateriaal aangeschaft voor rekening van de leerling. Ook aan het verstrekken van kopieën zijn (de werkelijke) kosten verbonden.

LESVOORBEREIDING

Ter voorbereiding van de les wordt van de leerling verwacht dat hij/zij regelmatig, bij voorkeur dagelijks, studeert/oefent. In het begin kan het beste twee keer daags een kwartier aan oefening worden besteed. Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij hun kind(eren) helpen en stimuleren bij de muziek- en/of danslessen.

KLACHTENREGELING

Afhankelijk van uw klacht kunt u terecht bij de betreffende docent, bij de directeur of bij de voorzitter van het bestuur van de Stichting Muziek- en Dansschool Heiloo.

Voor klachten omtrent ongewenst gedrag, zoals discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en pesten kunt u contact opnemen met de directeur of met de aan de school verbonden vertrouwenspersoon/ contactpersoon Lenie Willers, telefoonnummer 072-5338317 .

GEBRUIK AUDIO-/BEELDMATERIAAL

De Muziek- en Dansschool Heiloo maakt regelmatig foto’s en filmfragmenten van diverse activiteiten die gebruikt kunnen worden in onze promotiemedia.  Het publiceren van foto’s en filmpjes doen we uiteraard met de uiterste zorg; er is immers veel wildgroei op het Internet en vele mensen in het publiek publiceren filmpjes op het internet. Wij zorgen er bij ons beeldmateriaal voor dat wij mooie fragmenten selecteren uit ons materiaal.

Als u niet wilt dat wij foto’s publiceren waar u of uw kind op staat afgebeeld of filmpjes waarin u of uw kind te zien is, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken.

 

Heiloo, September 2015

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]