FAQ/Veel gestelde vragen en antwoorden

Tekeningen: hoe gaat het eruit zien?

WAT

Wat zijn de meest belangrijke wijzigingen?

  1. De buiten- en binnenkant van het pand zullen worden opgeknapt.
  2. De entree/ontvangstruimte wordt afgescheiden van de zaal met het podium.
  3. De lesruimtes rondom het podium, worden beter afgeschermd voor geluid, zodat simultaan gebruik van de ruimtes makkelijker gaat en geluidsoverlast terug wordt gebracht naar een acceptabel niveau.
  4. Er komt een zaal van ongeveer 100 m2 bij die gebruikt gaat worden als danszaal en groepsrepetitielokaal. Deze zaal beschikt straks over een eigen opgang, toilet en pantry.

Hoe zit het straks met geluidsoverlast als onder andere de muziekverenigingen hier gaan repeteren?
Natuurlijk is er in de omgeving (net als nu) en zeker als de ramen open staan, geluid te horen in de omgeving. Dat zal na de verbouwing niet anders zijn. Bij belangrijke gebeurtenissen zullen we (net als we nu doen) de direct omwonenden inlichten.


VOOR WIE?

Wie kan/mag er gebruik maken van het pand?
Wat betreft partners en potentiële huurders, ligt de focus op podiumkunsten. Met andere woorden: de school wordt gebruikt  voor muziek-, theater- en danslessen maar biedt ook een repetitie- en optreedplek voor (amateur)verenigingen als muziekverenigingen, theatergezelschappen, orkesten en dansgezelschappen.

Ik wil graag (straks) een ruimte huren: tot wie kan ik mij wenden?
U kunt bellen met (072 533 24 60), of een mail (directie@muziekendansschoolheiloo.nl) sturen naar de directeur-bestuurder: Pauline Folkerts. Dit kan overigens ook via het contactformulier op de website.

Is er opslagruimte in het pand voor huurders?
Alleen voor structurele (wekelijkse) huurders en partners is er plek om dingen/instrumenten op te slaan. Dit gaat altijd in overleg en dient afgestemd te worden met de verzekering.


(BESLISSINGS-)PROCES

U spreekt over een aanbouw: dan is er toch een omgevingsvergunning nodig?
De aanbouw vindt deels plaats op de huidige plek door slimmer gebruik te maken van de huidige ruimte. De extra ruimte die nodig is, leidt tot een beperkte uitbreiding van het bouwvlak waardoor dit is toegestaan binnen de kaders van het bestemmingsplan. Wel dient er een reguliere omgevingsvergunning aangevraagd te worden.

Wat gebeurt er met de muziek- en danslessen tijdens de verbouwing?
De lessen gaan gewoon door, alleen op een andere locatie. Hierover wordt achter de schermen al het nodige overleg gevoerd. Wanneer hier meer zekerheid over is, wordt hierover gecommuniceerd.

Wat gaat het kosten?
Grofweg gaat de renovatie en verbouwing een kleine 2 miljoen (incl. btw) kosten. De middelen zijn toegekend en goedgekeurd door de gemeenteraad. Zie voor het proces: https://www.muziekendansschoolheiloo.nl/over-ons/verbouwing-renovatie/

Wie betaalt dat allemaal?
De gemeente is eigenaar van het pand. De gemeente draagt dus de kosten. De inrichting en het meubilair worden bekostigd door Muziek- en Dansschool Heiloo. Daar is voor gespaard en er zullen fondsen worden geworven. Een ander deel wordt bekostigd door e.e.a. af te schrijven in termijnen.

Wat wordt de naam van de vernieuwde muziek- en dansschool?
Hierover schrijven we t.z.t. een prijsvraag uit. Houd de website in de gaten en/of schrijf u in voor onze nieuwsbrief.


NATUUR EN DUURZAAMHEID

Hoe zit het met eventueel beschermde dier- en plantensoorten die zich begeven rondom het pand?
Er is een verkennend flora- en fauna onderzoek uitgevoerd. De conclusie van dit onderzoek luidt als volgt:
Gezien de aard van de plannen, de reikwijdte daarvan en de locatie van het plangebied ten opzichte van beschermde gebieden is, buiten eventuele indirecte gevolgen door toegenomen stikstofemissie, op voorhand uit te sluiten dat beschermde gebieden onder de Wnb of andere (provinciaal) beschermde of aangewezen gebieden, direct beïnvloed worden door de plannen.

Moeten er bomen worden gekapt in de directe omgeving?
Zoals het er nu naar uitziet, hoeven er geen bomen te worden gekapt.  De bomen staan ver genoeg van het pand.

Blijft het park intact?
Jazeker! Naast de nieuwe aanbouw komen er wel paden bij naar de extra ingangen. Zie ook onderstaande afbeelding.

Hoe duurzaam wordt het pand?
Zoals het er nu naar uitziet, krijgt het pand straks energielabel A. Er zullen bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak geplaatst worden.

Overig:

Hoe zit het met het aantal parkeerplaatsen?
Op zich is er op eigen terrein voldoende ruimte om een aantal extra parkeerplaatsen aan te leggen. Dit zou echter wel ten koste gaan van groen. Het idee is vooralsnog om het groen te sparen en parkeerplaatsen pas aan te leggen wanneer zich een ontoelaatbare toename van de parkeerdruk voordoet (wat we niet verwachten). Uit parkeerdrukmetingen in de directe omgeving blijkt overigens dat voor bewonersparkeren in de avond- en nacht voldoende capaciteit aanwezig is.

Hoe hoog wordt het pand?
De nok van de uitbouw wordt ongeveer 6 meter hoog en de goothoogte zal op circa 3 meter uitkomen. Hiermee blijven we iets onder de hoogte van de bestaande puntdakjes. 

Hoe ziet de globale planning eruit?
Eind april wordt het Definitief Ontwerp afgerond. Op basis hiervan zal een omgevingsvergunning worden aangevraagd en wordt een aannemer en installateur geselecteerd. Het ontwerp wordt vervolgens in een bouwteam –waar ook de aannemer aan deelneemt en expertise zal inbrengen- verder technisch uitgewerkt. De realisatie zal vanaf januari 2024 van start gaan en ongeveer een half jaar in beslag nemen.

Vooruitlopend op de verbouwing wordt een deel van het bestaande dak –de vier puntjes- vanwege aanhoudende lekkages al eerder gerenoveerd. Vanaf maandag 17 april wordt begonnen met de voorbereidende werkzaamheden en het inrichten van de bouwplaats. Het zwaartepunt van deze werkzaamheden zal zijn in de meivakantie en de werkzaamheden duren naar verwachting tot eind juni.

Wat gaan omwonenden merken van de bouwwerkzaamheden
Zoals bij iedere verbouwing zal er enige mate van overlast zijn. In overleg met de nader te selecteren aannemer gaan wij een plan maken om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Over eventuele geluidsgevoelige werkzaamheden worden omwonenden vooraf geïnformeerd.