Algemene voorwaarden / lesgeldreglement

Als je muziekles, dansles, musicalles of een andere cursus volgt bij de Muziek- en Dansschool Heiloo, ben je er zeker van dat we er alles aan doen dat jouw lesgeld goed wordt besteed. De rechten en plichten zijn geregeld in de algemene voorwaarden/het lesgeldreglement. Jaarlijks wordt er geïndexeerd.

Inschrijving en plaatsing

Inschrijving kun je doen via onze website, telefonisch of via het aanmeldingsformulier. Cursisten die zich voor 1 juli hebben aangemeld, worden zeker geplaatst. Voor het inplannen van de eerste les neemt de docent contact met je op uiterlijk een week voor de start van de lessen.

Groepslessen gaan alleen van start bij voldoende inschrijvingen. Aanmelding voor de lessen blijft ook voor de volgende jaren geldig. Voor de overige korte cursussen geldt de aanmelding voor het cursusjaar.

Beëindiging van de lessen

Deelname aan de lessen wordt zonder tegenbericht jaarlijks stilzwijgend verlengd. Uitschrijving dient schriftelijk te gebeuren voor aanvang van de zomervakantie. Na de einddatum van de eerste contract periode van een jaar, geldt voor alle lessen een opzegtermijn van 1 maand. De beëindiging gaat in op de eerste dag van de maand die volgt na de opzegtermijn. Wie vóór eind juni opzegt, is per 1 augustus geen cursist meer.

Voor de korte cursussen en workshops geldt de aanmelding voor één cursusjaar.

Zie voor restitutie de informatie bij: Restitutie van het lesgeld.

Cursusvoorwaarden

Cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. Ongeveer een week voor aanvang van lessen, cursussen of projecten ontvangt u bericht over aanvangsdatum en lestijd.

Betaling

Door het inschrijven op onze website of door het invullen en het ondertekenen van het inschrijfformulier verplicht u zich tot het betalen van het cursusgeld en de bijkomende kosten. Indien u kiest voor betaling via factuur, betaalt u het lesgeld eenmalig binnen 14 dagen. In geval van een incassomachtiging wordt het bedrag in gelijke maandelijkse termijnen geïnd. Via automatische incasso is het mogelijk de lesgeldbetaling te spreiden in een aantal termijnen, afhankelijk van de duur van de cursus.

Vakantie activiteiten worden vlak voor aanvang contant betaald.

Bent u woonachtig in Heiloo en bent u minder draagkrachtig, dan kunt u zich wenden tot de Gemeente Heiloo. Mogelijk komt u in aanmerking voor een financiële bijdrage in het kader van het minimabeleid.

Betalingsplicht

Voor cursisten jonger dan 18 jaar is betalingsplichtig diegene die de ouderlijke macht uitoefent, of diegene die een onderhoudsplicht heeft. Cursisten van 18 jaar en ouder zijn doorgaans zelf betalingsplichtig. Let wel: ouders/verzorgers van cursisten van 18 tot 21 jaar blijven financieel aansprakelijk.

Factuur

Indien u geplaatst bent voor de door u gekozen activiteit, ontvangt u van ons een factuur. De termijnen en vervaldata zoals vermeld op de factuur zijn bindend. Door de termijnbetaling is het mogelijk dat kleine afwijkingen ontstaan in het totaalbedrag.

Als u uw betalingsverplichtingen niet nakomt dan wordt, na aanmaningen en ingebrekestelling, de inning van de openstaande factuurbedragen verhoogd met alle incassokosten ter invordering, aan de deurwaarder overgedragen. Bij een betalingsachterstand worden inschrijvingen voor andere cursussen niet in behandeling genomen. Ook kan de deelnemer de toegang tot de lessen/cursussen worden ontzegd.

Restitutie van lesgeld

Restitutie van het lesgeld kan plaatsvinden in de volgende situaties:

  1. Wanneer per cursusjaar meer dan twee van de geplande lessen geen doorgang hebben gevonden wegens ziekte of anderszins noodzakelijke afwezigheid van de docent worden vanaf de derde gemiste les de leskosten gerestitueerd.
  2. Bij langdurige ziekte of verhuizing buiten de regio kan na een schriftelijk verzoek van de betalingsplichtige gedeeltelijk restitutie worden verleend. De inschrijving wordt per direct stop gezet. De beëindiging gaat in op de dag van de schriftelijke opzegging.
  3. Wanneer om andere redenen dan langdurige ziekte of verhuizing buiten de regio de lessen worden opgezegd, kan na een schriftelijk verzoek van de betalingsplichtige gedeeltelijk restitutie worden verleend. We hanteren dan een opzegtermijn van 1 maand. De beëindiging gaat in op de eerste dag van de maand die volgt na de opzegtermijn.

Gehoorbescherming

Het voorkomen van gehoorschade valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger of cursist die lessen volgt of verblijft binnen Muziek- en Dansschool Heiloo. Als gevolg daarvan is Muziek- en Dansschool Heiloo niet aansprakelijk voor eventueel ontstane gehoorschade als een gevolg van het volgen van lessen, cursussen of verblijven binnen Muziek- en Dansschool Heiloo.

Klachtenregeling

Muziek- en Dansschool Heiloo staat voor een veilig en respectvol klimaat voor iedereen: cursisten en medewerkers. Voor cursisten en deelnemers moet het prettig zijn om bij Muziek- en Dansschool Heiloo lessen te volgen en deel te nemen aan de activiteiten. In zo’n werkklimaat passen geen ontoelaatbare gedragingen zoals seksuele intimidatie, racisme, discriminatie, agressie of pesten.

  1. Lees hier meer over de klachtenregeling.
  2. Alle medewerkers van de Muziek- en Dansschool Heiloo hebben de De Gedragscode goedgekeurd. De gedragscode geldt voor cursisten, huurders, medewerkers en publiek.
  3. Heb je last (gehad) van ongewenste omgangsvormen en je wilt met iemand daarover praten en dat lukt niet met de betreffende personen of met de directie, neem dan contact op met de externe vertrouwenspersonen van Mores. Zie https://mores.online of stuur een app naar 06-12163326. .

Overmacht en onvoorziene omstandigheden

Indien er sprake is van overmacht of onvoorziene omstandigheden waardoor geen lessen in levenden lijve gegeven kunnen worden, dan biedt de Muziek- en Dansschool Heiloo alternatieve lesvormen aan, bijvoorbeeld via instructies/huiswerk en/of online lessen. Wanneer de Muziek- en Dansschool Heiloo geen alternatief aanbiedt komen gemiste lessen in aanmerking voor restitutie.

In tijden van Coronacrisis

Voor veel gestelde vragen en antwoorden over de lessen tijdens de coronacrisis zie hier

Heeft u vragen mbt betalingen? Stuur een e-mailtje naar facturen@muziekendansschoolheiloo.nl