Betaling

BETALING

Betaling van het verschuldigde cursusgeld vindt in principe plaats via automatische incasso. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of deze automatische incasso plaatsvindt in één keer of in tien gelijke termijnen. De termijnbetalingen kunnen alleen per incasso worden geïncasseerd. De termijnen lopen van september t/m juni.

FACTUUR

Indien u geplaatst bent voor de door u gekozen activiteit, ontvangt u van ons een factuur. De termijnen en vervaldata zoals vermeld op de factuur zijn bindend. Door de termijnbetaling is het mogelijk dat kleine afwijkingen ontstaan in het totaalbedrag.
Als u uw betalingsverplichtingen niet nakomt dan wordt, na aanmaningen en ingebrekestelling, de inning van de openstaande factuurbedragen verhoogd met alle incassokosten ter invordering, aan de deurwaarder overgedragen. Bij een betalingsachterstand worden inschrijvingen voor andere cursussen niet in behandeling genomen. Ook kan de deelnemer de toegang tot de lessen/ cursussen worden ontzegd.

RESTITUTIE LESGELD

Wanneer per cursusjaar meer dan twee van de geplande lessen geen doorgang hebben gevonden, kan in een aantal gevallen restitutie van lesgeld plaatsvinden.

Deze gevallen zijn:

  1. wegens ziekte of anderszins noodzakelijke afwezigheid van een docent
  2. door calamiteiten aan de kant van de Muziek- en Dansschool
  3. wegens langdurige ziekte van een leerling, in het geval men de afwezigheid wegens ziekte tijdig heeft gemeld aan de administratie of aan de docent.

Om voor restitutie in aanmerking te komen dient men vòòr het einde van het cursusjaar een schriftelijk verzoek daartoe in bij de directie.

Over de eerste twee vervallen lessen (in geval drie gerekend vanaf de meldingsdatum) vindt geen restitutie plaats.

De lessen van korte cursussen of workshops worden in geval van verhindering door de docent in overleg met de cursisten, en indien mogelijk, op een ander tijdstip ingehaald.